REGULAMIN otvtelewizory.pl

Regulamin wchodzi w życie od 01.07.2022

Regulamin jest przyjazny klientom.

Sklep internetowy otvtelewizory działający pod adresem internetowym https://otvtelewizory.pl/

prowadzony jest przez firmę, Przemysław Matuszak OTV Szybowcowa 84 Szczecin 70-843

NIP 8512840380 REGON 387072206

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

kontakt@otvtelewizory.pl oraz nr tel: 669 177 531

 • 1 Definicje
 1. a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub Jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej.

 1. b) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 2. c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie

niezwiązanym bezpośrednio o z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z

treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

 1. d) Produkt – każdy produkt fizyczny dostępny w Sklepie otvtelewizory.pl
 2. e) Regulamin – niniejszy regulamin,
 3. f) Sklep – sklep internetowy, działający pod adresem internetowym, https://otvtelewizory.pl/

prowadzony przez Sprzedawcę,

 1. g) Sprzedawca – Przemysław Matuszak OTV Szybowcowa 84 Szczecin 70-843 NIP 8512840380

REGON 387072206

 1. h) Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(Dz. U. 2014 poz. 827).

 • 2 Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów.

Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na

stronie głównej j i podstronach Sklepu.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki

Sprzedawcy i Klientów.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient jest zobowiązany zapoznać się z

Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją

wszystkich jego postanowień.

Regulamin jest integralną częścią̨ umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

Dokonanie zakupu możliwe jest bez zakładania konta. W żadnym jednak przypadku, Klient

nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.

Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.

Wszystkie ceny Produktów podane na stronie głównej lub podstronach Sklepu są cenami

brutto (zawierają podatek VAT).

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia

zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.

Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest

konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne

urządzenie Klienta. Wystarczające są:

– dostęp do Internetu,

– standardowy system operacyjny,

– standardowa przeglądarka internetowa,

– posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Sprzedawca

 • 3 Proces zamawiania
 1. Zamówienia w Sklepie można składać całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Zawartość strony internetowej i podstron Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy

w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta

nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

 1. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 2. a) wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie

przycisku „Dodaj do koszyka”,

 1. b) w rozwiniętym module „Twój koszyk” kliknąć w przycisk „Przejdź do zamówienia” u dołu

strony,

 1. c) wpisać dane odbiorcy zamówienia, w tym adres, na który ma nastąpić dostawa

zamówionych Produktów,

 1. d) w przypadku chęci otrzymania faktury, należy podać nazwę firmy oraz NIP.
 2. e) wybrać formę płatności za zamówione Produkty,
 3. f) zapoznać się z regulaminem
 4. g) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 5. W formularzu zamówienia Klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane osobowe. Klient

ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca

zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał

nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich

poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez

pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy.

W takiej sytuacji Klient przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z

weryfikacją prawdziwości podanych danych.

W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem,

Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

 1. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są

prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i

poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

 1. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję” zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, Klient składa

Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

 1. Po kliknięciu przycisku „Kupuję” zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, Klient zostanie

przeniesiony na podstronę z podsumowaniem zamówienia.

 1. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji

płatności.

 • 4 Dostawa i płatność
 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz

prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.

 1. Dostępne metody dostawy Produktów opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane

są Klientowi na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Klient,

chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.

3.Dostępne formy płatności w Sklepie:

– przelew tradycyjny,

– płatność online – przelewy24

 1. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy Produktów objętych zamówieniem:

dostawa za pośrednictwem: przesyłka kurierska; odbiór osobisty

 1. Z uwagi na oferowany asortyment w sklepie internetowym zaleca się odbiór osobisty, w

przypadku wybrania wysyłki produktu: przesyłka kurierska, odpowiedzialność uszkodzenia

przesyłki w transporcie ponosi kupujący.

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę

zakupionych produktów na adres podany przez Klienta.

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 5 dni roboczych, chyba, że w opisie

produktu widnieje inna informacja.

 1. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Klienta.
 2. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Klienta w terminie wynikającym z wybranego

sposobu dostawy.

 1. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma

prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.

 1. Przed odebraniem przesyłki z Produktami od kuriera, Klient zobowiązany jest

sprawdzić opakowanie z zewnątrz i w środku oraz czy zakupiony produkt w środku

opakowania nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.

W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub sprzęt nosi jakiekolwiek znamiona uszkodzenia,

należy mimo wszystko przyjąć przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody z

podpisem kuriera oraz skontaktować się jak najszybciej z firmą kurierską w celu wyjaśnienia sprawy.

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest: przelewy24.pl
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne

lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 • 5 Odstąpienie od umowy Konsumenta
 1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy

bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych

Produktów. Produkt musi być w nienaruszonym stanie.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie

treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia

rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z

instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

 1. Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o

odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wiadomość email

wysłana na adres: kontakt@otvtelewizory.pl

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację

dotyczącą wykonania przysługującemu Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej

przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym

odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do

zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

 1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane

od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia produktów, niezwłocznie, a w każdym

przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o

wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu

takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.

W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 1. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał produktu,

Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem dokonanych przez Klienta płatności do dnia

otrzymania produktu.

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będącą wynikiem

korzystania z produkty w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,

cech i funkcjonowania produktu.

 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez

klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do

karty płatniczej Zamawiającego

 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez

klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do

karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu

takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie

zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 • 6 Rękojmia Sprzedawcy
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę

fizyczną lub prawną (rękojmia).

 1. W razie stwierdzenia wady Produktu, Klient powinien wysłać zawiadomienie

(oświadczenie) o stwierdzonej wadzie na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@otvtelewizory.pl

Klient zobowiązany jest przesłać opis stwierdzonej wady oraz, jeśli to możliwe, załączyć

zdjęcie.

 1. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając

jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie

stosownej treści.

 1. Klient może zwrócić Produkt na adres: Przemysław Matuszak OTV Szybowcowa 84

Szczecin 70-843 NIP 8512840380 REGON 387072206

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia

doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu

którego reklamacja została złożona.

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji

Klient może uzyskać wskazówki, pisząc na adres e-mail: kontakt@otvtelewizory.pl

 1. Zaakceptowanie reklamacji na podstawie rękojmi Warunki rękojmy i zwrotu nastąpi

jedynie po pokwitowaniu przez serwis RTV lub serwis telewizorów że sprzęt przestał działać /

uszkodził się ze względu na wadę ukrytą a nie uszkodzenie powstało podczas zużycia

eksploatacyjnego.

 1. Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców w zakresie dopuszczalnym przez prawo.
 2. Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego reklamowanie wady produktu z tytułu rękojmi

możliwe jest w okresie do 12 miesięcy od dnia otrzymania produktu. Sprzedawca jest

zwolniony z odpowiedzialności dotyczącej rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili

zawarcia umowy.

 • 7 Gwarancja sprzedawcy.

Sprzedawca Przemysław Matuszak OTV Szybowcowa 84 Szczecin 70-843 NIP 8512840380

REGON 387072206 do każdego produktu dołącza gwarancję na piśmie 3 dni naliczaną od

momentu odebrania osobiście lub 3 dni od odebrania od kuriera – w przypadku

zdecydowania się na wysyłkę kurierską. Dokładne informacje dotyczące gwarancji znajdują

się w opisie każdego produktu.

 • 8 Dane osobowe i pliki cookies
 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów również w innym celu niż

realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta.

 1. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed

dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 1. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia,

uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich

przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub

zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla

którego zostały zebrane.

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe,

przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie

uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu

zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Sklepu.

 1. Sprzedawca informuje Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki

internetowej, która uniemożliwi przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym

Klienta.

 1. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu

przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy

służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu

operacyjnego, z którego korzysta Klient.

 1. Sprzedawca informuje, że dostępna jest polityka prywatności i plików cookies.
 2. Administratorem

Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:

Przemysław Matuszak OTV Szybowcowa 84 Szczecin 70-843 NIP 8512840380

REGON 387072206

 1. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych

osobowych

wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis

poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

 1. Uprawnienia.

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich

danych osobowych:

 • 1) prawo dostępu do danych osobowych,
 • 2) prawo do sprostowania danych osobowych,
 • 3) prawo do usunięcia danych osobowych,
 • 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • 5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • 6) prawo do przenoszenia danych,
 • 7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • 8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową

zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 –

21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za

potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą

przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych

osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych

operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych

operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli

uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia

przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu

nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym,

jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że

wyślesz wiadomość na adres e-mail: kontakt@otvtelewizory.pl

Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco

przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz

wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich

danych osobowych.

 1. Bezpieczeństwo.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy

podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych

przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą

starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego

nieupoważnione.

 1. Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców,

czyli podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na

Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym.

 1. https://otvtelewizory.pl/ – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 2. Kurierzy – w celu obsługi procesu wysyłki paczek w sklepie internetowym, w ramach

którego dochodzi do przetwarzania Twoich danych niezbędnych do dostawy

zamówienia oraz w celu korzystania z usług firm kurierskich, które dostarczają do

Ciebie zamówienia,

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują

stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych

wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

 1. Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do

założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych

konta możesz podać swoje dalej idące dane.

Dane przekazane nam w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i

utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy

zdecydujesz się usunąć konto, usuniemy również dane w nim zawarte. Pamiętaj jednak, że

usunięcie konto nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez

Ciebie z wykorzystaniem konta.

W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili

możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta. Przysługuje Ci również prawo do

przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji

zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji

zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w

celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a

następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach

statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi

danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał

obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po

realizacji zamówienia. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz

domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu

zawartej umowy. Podobnie, nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać

się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z

tytułu zawartej umowy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w

celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia

danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 1. Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od

umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o

odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer

telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale

niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy

wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od

umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub

procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być

ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od

umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się

przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu

przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia

roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas

Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z

naszej bazy.

Produkt reklamowany należy wysłać na adres: Przemysław Matuszak OTV Szybowcowa 84

Szczecin 70-843 NIP 8512840380 REGON 387072206

Dodatkowe informacje:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie

danych osobowych.

Regulamin obowiązuje od 01.07.2022 roku.

Shopping Cart